Dags att gå från ord till handling i frågan om jämställda löner!

jämställda löner

I Lund, liksom i övriga Sverige, tjänar kvinnor generellt mindre på sitt arbete än män. Inkomstklyftorna får stora konsekvenser för kvinnors livsvillkor, inte minst efter pension. I Lunds kommun har löneskillnaderna under det senaste decenniet ökat kraftigt mellan likvärdiga yrken som domineras av kvinnor respektive av män – om detta är statistiken tydlig.

Enligt diskrimineringslagen ska lika eller likvärdigt arbete ha lika lön. I lagen anvisas fyra olika faktorer som ska vägas in för att se ifall yrken kan anses vara likvärdiga: kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Utifrån dessa faktorer kan alla yrken värderas och jämföras. Trots lagens tydliga skrivningar skiljer det, i Lunds kommun, tusentals kronor i månaden mellan likvärdiga yrken där det främst jobbar kvinnor respektive män.

Några exempel på löneskillnader mellan likvärdiga yrkeskategorier hämtade från Lunds kommuns lönekartläggning 2017:
• En barnskötare tjänar 4175 kronor mindre i månaden än en anläggningsarbetare.
• Ett vårdbiträde tjänar 6633 kronor mindre i månaden än en renhållningsarbetare.
• En lokalvårdare tjänar 3139 kronor mindre i månaden än en vaktmästare.
• En undersköterska tjänar 4547 kronor mindre i månaden än en hantverkare.

Låga löner i kvinnodominerade yrken är inte bara en olaglig orättvisa, det innebär också ett hinder för kommunen att säkerställa kompetensförsörjning inom exempelvis vård och omsorg. Förmågan att rekrytera personal kommer vara avgörande för vår möjlighet att klara av det kommunala uppdraget i framtiden.

Med politisk vilja kan lönerna i de kvinnligt dominerade yrkeskategorierna höjas på ett sådant sätt så diskrimineringslagens intention om lika lön för likvärdigt arbete också blir verklighet i praktiken. Under åren 2002 – 2006, när vi var en del av styret, drev Vänsterpartiet igenom en stor satsning på att jämställa lönerna i kommunen. Vi var på god väg att lyckas, klyftorna nästan halverades på två år, men arbetet avbröts efter maktskiftet 2006 och därefter har klyftorna ökat i snabb takt igen.

Vänsterpartiet vill att Lunds kommun ska ta fram en handlingsplan med finansierade åtgärder för att uppnå lika lön för likvärdigt arbete senast den 30 augusti 2022. Det har gått 100 år sedan den kvinnliga rösträttens införande, nu är det hög tid att se till att kvinnor och män får lika bra betalt för sitt arbete.

Läs hela vår Motion om jämställda löner