Genomför försök med 6 timmars arbetsdag!

40417678_10157331948285348_2311934222027194368_o

 

Den 12 februari 2019 har vänsterpartisterna Jesper Sahlén och Helena Falk lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Lund om att genomföra försök med 6 timmars arbetsdag på två verksamheter i äldreomsorgen där sjuktalen idag är höga.

1971 fattade Riksdagen beslut om att sänka veckoarbetstiden till 40 timmar. För de allra flesta av oss är detta självklart idag men beslutet föregicks av mycket debatt och många röster höjdes emot förlaget, som av vissa ansågs fullständigt orimligt. Idag vet vi att förändringen var positiv både för verksamheter och för löntagare. Ekonomin kraschade inte, företagen gick inte i konkurs.

Sedan 1971 har samhällets rikedom och produktivitet ökat betydligt. Vänsterpartiet vill använda en del av det utrymme som ökad tillväxt ger, till att återigen förkorta arbetstiden. Vi väljer att gå försiktigt fram och föreslår försök med förkortad arbetstid på två kommunala arbetsplatser där sjukskrivningstalen idag är höga och där vi har svårt att rekrytera.

Under senare år har det genomförts flera lyckade försök med kortare arbetsdag i olika former inom den offentliga men också den privata sektorn. Försöken har visat positiva effekter så som minskad sjukfrånvaro, minskat missnöje på arbetsplatsen, lättare att rekrytera personal. Sänkt arbetstid har lett till minskad psykisk och fysisk ohälsa. Dessutom skapar det bättre möjligheter för den som är anställd att också ta hand om sin familj. Att förkorta arbetstiden är en populär reform när svenska folket får säga sitt. Enligt en opinionsundersökning, genomförd av Novus 2018, är två av tre svenskar positiva till kortare arbetstid.

Att arbeta i Lunds kommun måste vara attraktivt, inte minst för att säkra att våra verksamheter har utbildad personal. Politiken måste gå före för att ett socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv ska vara möjligt. Det är speciellt angeläget i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, där arbetsbelastningen och sjukskrivningstalen är höga och få klarar att arbeta fram till pensionen. Vänsterpartiet föreslår därför att Lunds kommun genomför försök med 6 timmars arbetsdag på två verksamheter inom kommunens äldreomsorg där sjukskrivningstalen idag är höga. För att Lunds kommun ska få full nytta av försöket bör utvärderingen ske vetenskapligt, med fördel i samarbete med en följeforskare.

Vänsterpartiet vill:

genomföra en försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på två verksamheter inom kommunens äldreomsorg med start under 2020.

att projektet genomförs och utvärderas i samarbete med en följeforskare från Lunds universitet.

att projektet vid positiva resultat fortsätter som en permanent del av verksamheterna och att sex timmars arbetsdag i så fall ska utvidgas till fler kommunala verksamheter.