Sluta ge de fristående skolorna stora ekonomiska fördelar

I dagens svenska skola har de kommunala skolorna en rad ansvarsområden som de inte får någon ekonomisk ersättning för trots att de är förenade med kostnader. Kommunerna får inte ge ekonomisk ersättning för dessa ansvarsområden utan att ge exakt lika mycket pengar till fristående skolor.

De kommunala skolorna har ansvar för att alla elever i kommunen har en skolplats. Fristående skolor kan till skillnad från kommunala välja antalet elevplatser utifrån vinstmaximering. Kommunen behöver erbjuda skolplatser i hela kommunen medan fristående kan etablera sig där elevunderlaget är som mest lönsamt. Kommunerna måste hantera svängningar i elevunderlaget medan friskolor kan lägga ner när som helst utan konsekvenser.

Enligt en beräkning från Nätverket för en likvärdig skola innebär denna orättvisa att de fristående skolorna överkompenseras med 20 procent jämfört med kommunala skolor. Pengar som det sedan är möjligt att göra stora vinster på samtidigt som den kommunala skolorna runt om i Sverige tvingas till stora nedskärningar.

När Carl Bildtregeringen släppte in de fristående skolorna i skolsystemet fick de lägre ersättning än de kommunala skolorna med motiveringen att de senare hade ansvarsområden som de kommunala skolorna inte hade. Men detta förändrades gradvis under både Socialdemokratiska och borgerliga regeringar under åren som följde.

Det är dags att vi som är huvudmän för de kommunala skolorna höjer våra röster mot denna orättvis. Att vi höjer rösterna för en likvärdig skola där dessa skattepengar istället för att gå till stora privata vinster går till utbildning för de barn som behöver det mest. Jag hoppas att Lunds politiker vill gå i täten för en sådan utveckling säger Jesper Sahlén ledamot i kommunfullmäktige och andre vice ordförande i Utbildningsnämnden för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet i Lund har därför idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Lunds kommun ska uppmana regeringen att utreda kostnaderna för de ansvarsområden som enbart kommunala skolor har för att därefter ändra lagstiftningen så att det blir möjligt för kommunerna att kompensera skolorna för dessa kostnader.

Motionen kan läsas här