Dags att reglera elsparkcyklarna

20190807 Elsparkcykel på Bantorget i Lund.rrPhoto: News Øresund - Emil Perssonr© News Øresund - Emil Perssonr(CC BY 3.0).rrDetta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. .The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, SwedenrrNews Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.rrwww.newsoresund.orgrwww.oresundsinstituttet.org

Elsparkscyklar har på kort tid blivit ett rikligt förekommande inslag i gatubilden. Om elsparkcyklarna kan leda till att fler ställer bilen så kan det vara positivt. Men för att elsparcyklarna ska kunna vara ett säkert och hållbart sätt för lundaborna och för besökande turister att ta sig fram så måste frågetecken kring fordonen rätas ut och branschen regleras. 

Inte bara elsparkcyklarna har ökat snabbt i antal, utan även de inkomna klagomålen på dem. Många lundabor, såväl som organisationen Synskadades riksförbund, har pekat på hur cyklarna för vissa leder till minskad tillgänglighet till stadsrummet. Cyklarna parkeras precis överallt och ligger ofta välta, vilket gör dem till hinder för bland annat synskadade som behöver komma fram på trottoaren. Det är orimligt att människor med synskador eller funktionsvariationer ska se sin tillgång till det offentliga rummet begränsas på det sätt som sker med nuvarande oreda kring elsparkcyklarna.  

Ordningslagen ger kommuner bemyndigande att meddela lokala ordningsföreskrifter för att komma till rätta med störningar i det offentliga rummet. Kommunerna har således ett öppet mandat som inte begränsar de lokala ordningsföreskrifterna till visst innehåll. Inte heller regleras vilken typ av föreskrifter – förbud, tillståndsplikt, anmälningsplikt osv. – som kan meddelas. 

Det är också nödvändigt att se över arbetsvillkoren för de som arbetar med att ladda och hantera elsparkcyklarna. Det har förekommit rapporter om mycket låga löner för det utförda arbetet som är att hämta, ladda och sedan placera ut fordonen igen. Det är den så kallade ”gig-ekonomin” som öppnat för den här typen av arbeten, men ordet är missvisande positivt då arbetarna ofta utför jobb till så låga ersättningar att det knappt täcker utgifterna kopplade till jobbet. Lunds kommun bör se över möjligheterna att förhindra fortsatt verksamhet från företag som inte erbjuder kollektivavtalsmässiga villkor. 

Slutligen visar utvärderingar att den miljönytta som företagen påstår sig bidra till genom ”fossilfria” transporter är liten eller obefintlig. Att elsparkcyklarna slits snabbt och byts ut efter bara några månader, att insamlingen ofta sker med privata bilar och att sparkcykeln endast relativt sällan ersätter bilresor bidrar till ett högt klimatpris. 

Vänsterpartiet vill:

ge Tekniska nämnden i uppdrag att föreslå föreskrifter som reglerar elsparkscyklarnas närvaro i det offentliga rummet så att företag som vill tillhandahålla cyklar också säkerställer att de inte blir hinder. Det kan exempelvis ske genom tillståndsgivning förbundet med specifika kravställningar, avgiftsbeläggning och begränsning av antalet fordon.

ge Tekniska nämnden i uppdrag att undersöka arbetsvillkoren för hantering av elsparkcyklar och verksamhetens miljöpåverkan samt ser över möjligheterna att förhindra verksamhet från de företag som inte erbjuder kollektivavtalsmässiga villkor.

Läs hela motionen här