Solceller på alla kommunalt ägda byggnader

IMG_1466_0

Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en föregångare i omställningen till ett förnybart energisystem. Vi ska vara ett land som tar ansvar för kommande generationer. Investeringar i det svenska energisystemet är en viktig och nödvändig del i miljö- och klimatomställningen. Fokus ska ligga på de förnybara naturresurserna: sol, vind, vatten och skog. Satsningar på förnybar elproduktion är helt nödvändiga för att nå målet: ett ekologiskt hållbart samhälle.

Vi vill att energiförsörjningen i hela Sverige ska vara 100 procent förnybar till senast 2040. Den omställning Vänsterpartiet vill se innebär en mycket omfattande utbyggnad av förnybara energikällor som solenergi, vindkraft och biobränsle. Erfarenheter från andra länders utbyggnad av förnybart och de snabbt sjunkande produktionskostnaderna för framför allt solceller talar för att detta är fullt realistiskt.

Vänsterpartiet anser att det allmänna ska gå före i energiomställningen exempelvis genom att i högre utsträckning ha solceller på kommunalt ägda byggnader. Vi vill att Lunds kommun tillsammans med våra bolag skapar en solkommunsstrategi som bland annat innehåller målsättningen att samtliga fastigheter som ägs av kommunen, där så är möjligt och inte direkt olämpligt ur estetisk eller kulturarvsbevarande synpunkt, ska ha solceller på sina tak senast 2026. Vi har därför idag lämnat in en motion om detta till kommunfullmäktige.

Förutom de viktiga miljö och klimatvinster som sker med en sådan här investering så skulle det även bidra till att lösa den skånska bristen på el genom att den skånska produktionen av el ökar och att därmed mindre behöver transporteras från andra delar av landet. Kraftringen har tagit fram en solkarta över Lunds kommun som visar hur effektivt det är att sätta upp solceller på tak runt om i kommunen. I arbetet med att förse kommunalt ägda tak med solceller bör denna karta användas så att solceller sätts upp på de ställen som ger bäst effekt först.

Lunds kommunala fastighetsbolag äger många bostadshus som enligt solkartan anses vara strålande att sätta upp solceller på. Men det finns också möjligheter på skolor och äldreboenden. En sådan här reform skulle alltså få stora positiva effekter kring hur mycket förnyelsebar el som skapas i Lunds kommun. Uppsala kommun har efter initiativ från Vänsterpartiet fattat beslut om ett liknande initiativ som det som föreslås i denna motion. Nu är det dags för Lunds kommun att fatta samma kloka beslut.

Läs motionen här: Motion solceller